Det sociala samspelet

Leken är en viktig grund till allt lärande och viktig för hela barnets utveckling - motoriskt, intellektuellt och socialt. Den är barns verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. Att leka är både roligt och lustfyllt och i och genom leken kan det lustfyllda lärandet främjas, där dom lär sig ny kunskap och utvecklas.

Barn behöver få leka både på egen hand, med varandra och tillsammans med oss vuxna. Vi pedagoger kan genom leken lära barnen på ett djupare sätt och få bättre kunskaper om var det enskilda barnet befinner sig i sin utveckling och lärande. 

 Vi kommer att vägleda barnens lek men respekterar också att barn behöver ro för att leka komplicerade lekar, och håller oss i bakgrunden då barnens lekar inte kräver vägledning. Men vi är alltid närvarande.

 Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten.” (Lpfö 98)

 

 

Leken tränar även många av våra förmågor:

Empati/Medkänsla - Vänskap - Iaktagelseförmåga

Rumsuppfattning - Tänka - Kommunikation

Kroppsuppfattning - Flexibilitet - Sinnesförnimmelse

Koncentration/Närvaro - Ordförråd - Planering

grovmotorik - Finmotorik - Inlevelse

Språk - Självbehärskning - Hänsyn

Kreativitet - Frigörelse - Turtagning

Självständighet - Trygghet - Uppmärksamhet

Regler/Normer - Jämlikhet - Problemlösning

Konfliktlösning - Fantasi - Identitet